They’re buyin’ the dyin’ lyin’ cryin’ Paraguayan Mayan Zion lion scion Brian iron ions.