אָט מענדי קאהנס יידישע ווערסיע , אַ סך בעסער פֿונעם מקור.

________________________________________________________

ווען איך קוק אין דײַנע אויגן,

When I look in your eyes

מײַן האַרץ בוםֿ־בוםֿ־בום גיט אַ קלאָפּ.

[ git should come first]

My heart gives a bang: Boom boom boom.

מײַנע מחשבֿות אַ רעגן־בויגן,

My thoughts a rainbow,

מײַן מוח אַ טשאָלנט טאָפּ.

My brain a stew pot.

איך כאַפּ אַ פֿיבער.

I catch a fever.

פֿיבער אין פֿרימאָרגן.

Fever in the morning,

פֿיבער ביז שפּעט בײַ נאַכט.

Fever until late at night.

פֿיבער ווען איך חלום.

Fever, when I dream,

פֿיבער ווען איך טראַכט.

Fever when I think.

ווען יעקבֿ האָט דערזען רחלען,

When Jacob saw Rachel,

האָט ער אין האַרץ אַ דונער דערפֿילט,

He sensed thunder in his heart

אָבער אין דער פֿרי ווען ער האָט זיך דערזען מיט לאהן,

But in the morning when he saw himself with Leah,

האָט ער שױן אײן מאָל אַ פֿיבער געשפּירט.

He experienced a doozy of a fever!

ער האָט געכאַפּט אַ פֿיבער.

He caught a fever.

פֿיבער — ס׳קאָכט דער מוח [ ??? ].

Fever: The brain boils .

פֿיבער, פֿײַער פֿלאַם.

Fever, fire-flame.

פֿיבער, ס׳גייט אַ רויך.

Fever goes [up] in smoke

[Here roykh means smoke, in the humorous expression meaning “things are in full swing; there’s trouble brewing!” But together with the next line, roykh is also a pun on ruekh ”ghost” for the common curse“a ghost on your papa”.]

אַ פֿיבער אין אײַער טאַטן אַרײַן!

A fever on your papa.

ווער סע לערנט אַ בלאַט גמרא,

[ zikh is not used with lernen whe n traditional religious learning is intended. ]

Whoever learns a page of Gemara,

באַקומט אין שטערן אַ מאָדנער [ should be -em ] קנײטש.

Contracts [as of a disease] a strange crease in his forehead.

זוך צו טרעפֿן פאַר די [ should be der ] וועלט אַ סבֿרה.

Look to find a clever interpretation to [show the] world,

וועסטו שוין וויסן גוט פון פֿיבער דער [should be dem ] טײַטש.

You will soon enough know well the explanation of fever;

אַ [?] וואָס הײסט פֿיבער.

What fever is called. [A pun on הײס "hot”]

יעדער איינער האָט אַ פֿיבער;

Everybody has a fever;

דאָס איז גאָר קיין חידוש נישט.

That is no surprise.

פֿיבער ס׳איז אַן אַלטע מעשׂה.

Fever’s an old story,

גיב נאָר אין חומש אַ מיש.

Just flip through the Pentateuch.

זומער אַז דו ווילסט זיך דערקוויקן,

In the summer, when you want to refresh yourself,

גיי כאַפּ אַ קיל ווינטל אויפֿן דאַך,

Go catch a cool breeze on the roof.

אָבער טאָמער דו דערזעסט בתשבֿע,

But if you spot Bathsheba,

מ׳ [???] קען זאָ גן תהילים; ס׳וועט נישט העלפֿן קיין סך.

One can r ecite Psalms; it won’t help much.

ס׳כאַפּט דיך אַ פֿיבער.

A fever’s caught you.

פֿיבער! דו צעגייסט זיך. פֿיבער פֿון קאָ פּ ביז פֿיס.

Fever! You melt . Fever from head to feet.

פֿיבער, אוי ס׳איז ביטער, פֿיבער ס׳איז צוקער־זיס.

Fever, oh it's bitter; fever, it’s sugar-sweet.

אָדם און חווה אין גן־עדן,

Adam and Eve in the Garden of Eden,

האָבן זיך מיט ליבע און מיט עפּל געשפּילט.

Amused themselve with love and apples,

חווה האָט זיך נאָר וואָס דערוואַרעמט,

Eve had only just warmed up,

האָט גאָט־ברוך־הוא זיי געוויזן די טיר.

And then God-Blessed-Be-He showed them the door.

ר׳האָט געכאַפֿט אַ פֿיבער.

He [God] caught a fever:

פֿיבער כּבֿיכול,

It’s a God-like fever [It’s “as if” God has a f ever.]

פֿיבער פֿײַער פֿלאַם,

Fever, fire-flame

פֿיבער אוי אַ רחמנות,

Fever, oh have mercy,

פֿיבער איז אין די [ s hould be der ] וועלט אַרײַן.

Fever has no purpose [ Second meaning: “ Fever came into the world” (because God had a fever)]