אָט מענדי קאהנס יידישע ווערסיע, אַ סך בעסער פֿוןנעם מקור. זע דעם ווידעאָ אויף יוטיוב דאָ; דער מקור איז אויף דעם ספֿר-פּנים זייטל, בײַ דעם אָנהייב פֿונעם ווידעאָ.

________________________________________________________

ווען איך קוק אין דײַנע אויגן

When I look in your eyes

מײַן האַרץ בום-בום-בום גיט אַ קלאָפּ

My heart gives a bang: Boom boom boom.

מײַנע מחשבֿות אַ רעגנבויגן

My thoughts a rainbow,

מײַן מוח אַ טשאָלנט טאָפּ

My brain a stew pot

איך כאַפּ אַ פֿיבער

I catch a fever

פֿיבער אין פֿרימאָרגן

Fever in the morning

פֿיבער ביז שפעט בײַ נאַכט

Fever until late at night

פֿיבער ווען איך חלום

Fever, when I dream

פֿיבער ווען איך טראַכט

Fever when I think

ווען יעקבֿ האָט דערזען רחלן

When Jacob saw Rachel

האָט ער אין האַרץ אַ דונער דערפֿילט,

he sensed thunder in his heart

אָבער אין דער פֿרי ווען ער האָט זיך דערזען מיט לאהן

but in the morning when he saw himself with Leah,

האָט ער שױן אײן מאָל אַ פֿיבער געשפּירט

he experienced a doozy of a fever!

ער האָט געכאַפּט אַ פֿיבער

He caught a fever.

פֿיבער -- ס׳קאָכט דער מוח  [???]

Fever: The brain boils 

פֿיבער, פֿײַער פֿלאַם

Fever, a fire-flame.

פֿיבער, ס׳גייט אַ רויך

Fever goes [up] in smoke

[Here roykh means smoke, but, in the next line, roykh is also a pun on ruekh ”ghost” for the curse “a ghost on your papa”]

 אַ פֿיבער אין איר טאַטן אַרײַן!

A fever on your papa.

 ווער סע לערנט אַ בלאַט גמרא

 [Don't use zikh with learning sforim]

Whoever learns a page of Gemara

באַקומט אין שטערן אַ מאָדנער [should be -em] קנײטש

Contracts [as of a disease] a strange crease in his forehead

זוך צו טרעפֿן פאַר די [ should be der] דער וועלט אַ סבֿרה

Look to find a clever interpretation to [show the] world

וועסטו שוין וויסן גוט פון פֿיבער דער [ should be dem] טײַטש

you will soon enough know well the explanation of fever;

אַ [?] וואָס הײסט פֿיבער

 what fever is called [a pun with הײס "hot”]

יעדער איינער האָט אַ פֿיבער

Everybody has a fever.

דאָס איז גאָר קיין חידוש נישט

That is no surprise.

פֿיבער ס׳איז אַן אַלטע מעשׂה

Fever’s an old story.

גיב נאָר אין חומש אַ מיש.

Just flip through the Pentateuch.

זומער אַז דו ווילסט זיך דערקוויקן

In the summer, when you want to refresh yourself,

גיי כאַפּ אַ קיל ווינטל אויפֿן דאַך

go catch a cool breeze on the roof.

אָבער טאָמער דו דערזעסט בת-שבֿע

But in case you spot Bathsheba,

מ׳קען [?]  זאָגן תהילים; ס׳וועט נישט העלפֿן קיין סך

One can recite Psalms; it won’t  help much. 

ס׳כאַפּט דיך אַ פֿיבער

A fever’s  caught you.

פֿיבער! דו צעגייסט זיך. פֿיבער פֿון קאָפּ ביז פֿיס.

Fever! You melt. Fever from head to feet.

פֿיבער, אוי ס׳איז ביטער, פֿיבער ס׳איז צוקער-זיס

Fever, oh it's bitter; fever, it’s sugar-sweet.

אדם און חווה אין גן עדן

Adam and Eve in the Garden of Eden,

האָבן זיך מיט ליבע און מיט עפּל געשפּילט

played with love and apple,

חווה האָט זיך נאָר וואָס דערוואַרעמט,

Eve had only just warmed up,

האָט גאָט-ברוך-הוא זיי געוויזן די טיר

and then God-Blessed-Be-He showed them the door.

ער האָט געכאַפּט אַ פֿיבער.

He [God] caught a fever:

פֿיבער כּבֿיכול

It’s a God-like fever [It’s “as if” God has a fever.]

פֿיבער פֿײַער פֿלאַם

Fever, fire-flame

פֿיבער אוי אַ רחמנות

Fever, oh have mercy

פֿיבער איז אין די [should be der] ער וועלט אַרײַן.

Fever came into the world [because God had a fever].